PRODUCENT
POLECAMY
NOWOŚCI

------------------------
Pokaż wszystkie

PROMOCJE

------------------------
Pokaż wszystkie


 

Sklep Prodekol

 

Klientem naszego sklepu może zostać każda osoba pełnoletnia, która poprawnie wypełni formularz zamówienia

*Nie musisz zakładać konta - rejestrować się - wystarczy, że poprawnie wypełnisz formularz

jednak dla  zarejestrowanych  klientów  gwarantujemy rabaty*

1. Sklep internetowy pod adresem www.prodekol.sklepna5.pl prowadzony jest przez firmę Jolankom z siedzibą w Mikołowie, ul. Pszczyńska 19, działająca na podstawie wpisu do działalności gospodarczej z dnia 3.09.2007r. dokonanego przez Burmistrtza Miasta Mikołów.

REGON: 240725680
NIP: 635-139-12-13

2.Dane kontaktowe:

2.1 adres pocztowy: F.H.U. JOLANKOM Jolanta Saczuk-Tryanowska ul. Żwirki i Wigury 20 lok 3, 43-190 Mikołów
2.2 adres poczty elektronicznej: jolankom@wp.pl
2.3 numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 889 548 419, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00, w soboty od 9:00 do 13:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

I.Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów, zasady wykonywania tych umów, dokonywania za pośrednictwem Sklepu internetowego rezerwacji towarów znajdujących się w asortymencie Jolankom oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe.

Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego, składania zamówień lub dokonywania rezerwacji, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
1) posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;

2) posiadanie przeglądarki internetowej:

a)Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub

b) Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

c) Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

d) Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

e) Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies;

3) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);

4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:
1) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,

2) korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,

3) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,

4) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,

5) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

6) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).


W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym, Prodekol podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet.

II.DEFINICJE


1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym prodekol.sklepna5.pl, zwaną dalej Nabywcą, jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.

1.1 Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie lub dokonuje rezerwacji za pośrednictwem Sklepu internetowego

1.2 Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z firmą Jolankom, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie internetowym Prodekol lub dokonuje rezerwacji za pośrednictwem Sklepu internetowego

2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego Prodekol.sklepna5.pl jest właściciel Sklepu -firma Jolankom z siedzibą w Mikołowie;

3. Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których Prodekol skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar firmie kurierskiej lub innemu przewoźnikowi w celu dostarczenia Klientowi oraz dostarczy zamówiony towar na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

4. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Prodekol w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia;

6. Rezerwacja – usługa rezerwacji towarów dokonywana przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego

7. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. Językiem zawarcia umowy jest język polski.

III.ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ


1. Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu internetowego www.prodekol.sklepna5.pl.
2. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.
3. Elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia.

4. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu internetowego www.prodekol.sklepna5.pl w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.
5. W trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Potwierdź zakup", Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, obszaru dostarczenia towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia. W celu modyfikacji zamówienia w zakresie wyboru należy nacisnąć na przycisk „Popraw dane” widoczne na stronie Sklepu internetowego podczas procedury składania zamówienia.

6. Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia, wybraniu obszaru dostarczenia towaru, sposobu płatności oraz wypełnieniu formularza zamówienia.

7. Złożenie zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na przycisk „Potwierdź zakup"

8. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.


9. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie firmie Jolankom dalej zwanej Prodekol oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia.

10. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, zostanie niezwłocznie wysłana przez Prodekol wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji.

11. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od Prodekol z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Prodekol. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji.


12. Zamówienia są przyjmowane przez internet a w wyjątkowych przypadkach telefonicznie.
Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem informację o jego przyjęciu z prośbą o potwierdzenie, które jest warunkiem zawarcia umowy. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili zaksięgowania płatności. Realizacja trwa od 1-go dnia, nie dłużej niż 21 dni roboczych.
W niektórych wypadkach termin realizacji może się nieznacznie wydłużyć (np. w przypadku towaru na zamowienie/rezerwacji towaru), o czym klient zostanie niezwłocznie poinformowany mailowo lub telefonicznie.

13. Z chwilą złożenia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy cywilno-handlowej.

14. Ceny oferowanych artykułów znajdują się na stronie sklepu. Są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.


IV.REKLAMACJE I ZWROTY

Prawo odstąpienia od Umowy

1.Klient ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Podlegający zwrotowi towar musi być pełnowartościowy, bez śladów używania, niezniszczony, w oryginalnym opakowaniu oraz nadający się do ponownej sprzedaży.
2.Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
2.1.w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku sprzedaży jednego towaru,w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku sprzedaży wielu towarów dostarczanych osobno.
2.2.w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku sprzedaży towarów dostarczanych partiami lub w częściach,
zawarcia umowy – w przypadku pozostałych umów.

3.Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować Prodekol o swojej decyzji o odstąpieniu Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na adres Prodekol.

4.Klient jest zobowiązany wskazać konto, na które powinien nastąpić zwrot płatności.

5.Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

6.W przypadku odstąpienia od Umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Prodekol, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.

7.Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
8.Prodekol może się wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Prodekol dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9.Proszę odesłać rzecz na adres, który zostanie podany przez Prodekol, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia poinformowania Prodekol o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

10.Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeśli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, przed złożeniem zamówienia Klient otrzyma informację o kosztach lub szacowanych kosztach zwrotu rzeczy.
11.Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Zwracany towar powinien być odesłany na koszt Klienta pod adres podany przez Prodekol
Zwrot zapłaty za towar nastąpi w terminie do 14-dni od zwrotu towaru.

VI. Rękojmia i gwarancja

Prodekol jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy bez wad.
Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta Prodekol odpowiada wobec Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania do świadczenia usług. .
Reklamacje dotyczące wady rzeczy albo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do świadczenia usług mogą być składane telefonicznie lub mailowo lub w jakiejkolwiek innej formie przewidzianej przepisami prawa.
Prodekol zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.
Warunki gwarancji określają gwaranci w oświadczeniach gwarancyjnych, które określają obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta, gdy rzecz nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej.
Nie odbieramy przesyłek za pobraniem.

VII.SPORY
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Przypominamy, iż konsumentem zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego jest osoba fizyczna
dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
lub zawodową.


VIII.Pozostałe postanowienia

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.
Zdjęcia produktów oraz opisy mają charakter informacyjny i w myśl ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgodnie z art. 10 Dz.U. nr 144 poz. 1204 z 18.07. 2002 r.) nie stanowią oferty handlowej w myśl art. 71 KC


Dokonanie zakupu oznacza pełną akceptację regulaminu sklepu przez kupującego

Dane kupującego są przechowywane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.(Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883) o ochronie danych osobowych i są wykorzystywane wyłącznie w związku z działalnością sklepu internetowego.
Prodekol przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.). Prodekol, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Prodekol zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania Sklepu Internetowego, a także poprawy ochrony praw użytkowników i zapobiegania nadużyciom.


Admininistratorem danych osobowych jest firma Jolankom właścicel sklepu Prodekol.

Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.

W stosunku do wcześniej złożonych zamówień obowiązuje poprzednia wersja Regulaminu.

JĘZYK
   
www.prodekol.sklepna5.pl

RZETELNA FIRMA
JOLANKOM Jolanta Saczuk-Tryanowska Mikołów
KONSULATANKA W CZYM MOGĘ POMÓC?
Masz pytanie...?
zadzwoń 
od pn - pt
10:00 - 16:00

tel. +48 889548419 

napisz:

jolankom@wp.pl

GG: 9580670
AKCEPTUJEMY
Przelew tradycyjny
lub

Bezpieczne płatności dotpay Katalog firm Odi.pl

 NIP JOLANKOM

 katalog Sklepów Dedo:
Zrobiłeś zakupy? Dodaj komentarz!
  
Copyright 2007-2017
Jolankom
Wszelkie prawa
zastrzeżone
 Przejdź na EkoFakturowanie bądź ekologiczny i oszczędzaj na każdej wysłanej fakturze Firma z zasadami

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

SUBSKRYPCJA

 

WALUTY
Oprogramowanie sklepu: Sklepna5.pl
Ta strona używa plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies, w jaki sposób z nich korzystamy oraz jak je wyłączyć, kliknij [polityka cookies]. Aby ta informacja nie pojawiała się więcej kliknij [zgadzam się].
13003